ประชุมสามัญประจำปี 2561

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
   

       เนื่องด้วยคณะกรรมการสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้มีมติให้ เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 12.15 น. ณ โรงแรมเอเซีย (ราชเทวี) ห้องกิ่งทอง กรุงเทพฯ
    ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญท่านสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัยประจำปี 2561 ตามวันและเวลาดังกล่าว

หนังสือเชิญประชุม