สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

ติดต่อ สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร ได้ที่
865-867 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
เลขหมาย โทร. 092-827 8022 , 02-6116357
email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติสมาคม

สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ สาระเกี่ยวกับการฝังเข็ม บทความทางวิชาการ เกี่ยวกับการฝังเข็ม สำหรับสมาชิกสมาคมและประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเป็นแนวทางการศึกษาด้านการฝังเข็มโดยเฉพาะ..ภายในเว็บไซต์นี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ อาการและโรคที่การฝังเข็มสามารถรักษาได้ผล จากการวิจัยแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบ .. (control group) พร้อม ตารางแสดงอาการและโรคที่การฝังเข็มสามารถรักษาได้ผล..

เป็นสมาคมของกลุ่มแพทย์แผนปัจจุบันที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาฝังเข็ม ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขไทยกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน อาทิ เซี่ยงไฮ้ เฉินตู ปักกิ่ง เป็นต้น

สมาชิกเป็นแพทย์ที่มาจากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนประมาณ 400 กว่าคน กระจายอยู่ทั่วประเทศ

สมาคมได้เข้าเป็นสมาชิกถาวรของสหพันธ์ฝังเข็มโลก (WFAS)  ในนามของ THE ACUPUNCTURE MEDICAL ASSOCIATION OF THAILAND ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 โดยในขณะนั้นสมาคมฯ มีสถานะเป็นชมรมใช้ชื่อว่า “ชมรมแพทย์ฝังเข็มแห่งประเทศไทย

สมาคมได้มีบทบาทสนับสนุน “วิชาการฝังเข็มอย่างถูกหลักวิชาการ” ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเป็นที่รู้จักแก่ประชาชนในวงกว้างกิจกรรมที่สมาคมดำเนินการอยู่ อาทิ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาการฝังเข็มขั้นพื้นฐาน โดยจัดอบรมร่วมกับ สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการจัดการอบรมต่อเนื่องในหลักสูตรฝังเข็ม ขั้นกลาง ขั้นสูง และการฝังเข็มเฉพาะทาง แก่แพทย์ฝังเข็มที่จบการฝึกอบรมวิชาการฝังเข็มขั้นพื้นฐาน

           จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการฝังเข็มที่ถูกหลักวิชาการ แก่ประชาชนทั่วไป ได้แก่ การจัดสัมมนาทางวิชาการ การเผยแพร่ความรู้ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เช่น
           - โทรทัศน์
           - วิทยุ
           - หนังสือพิมพ์
           - วารสาร นิตยสาร เป็นต้น

กิจกรรมออกหน่วยแพทย์ฝังเข็มเคลื่อนที่เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

 


 

 

สัญลักษณ์สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร