DVD วิชาการ AMM5

แจ้งข่าวสำหรับสมาชิกที่เข้าฟังวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine 5th ตอนนี้ แผ่น DVD ได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว และได้เริ่มแจกจ่ายให้ผู้ที่เข้าร่วมอบรม สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสั่งจอง สามารถสั่งได้ที่สมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพรฯ
และขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์  ชัยศิลป์วัฒนา 
ที่ได้มอบไฟล์เนื้อหาเพื่อให้สมาชิก สามารถนำไปศึกษาเพิ่มเติมได้ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
 

Acupuncture in Modern Medicine5 update

 

กำหนดการประชุมวิชาการ    5 th Acupuncture in Modern Medicine 2015 (ปรับปรุง)

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน  2558

ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องบอลรูม (ชั้น1) ถนนสีลม กรุงเทพฯ

08.45 - 09.00 น.     นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

09.00 - 10.00 น.     Obesity  in Modern Medicine

                            พลตรีหญิงศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิง อัมพา   สุทธิจำรูญ

                             แผนกต่อมไร้ท่อ  กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า                            

10.00 - 10.15 น.     Coffee Break

10.15 - 11.30 น.     Integrative Medicine in Obesity     

                            พลโทหญิงศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิง พรฑิตา   ชัยอำนวย              

                         ที่ปรึกษาหน่วยอายุรกรรมโรคข้อ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

11.30 - 12.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 - 13.30 น.  Endometriosis in Modern Medicine v.s. TCM   

                          ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ พงษ์ศักดิ์  ชัยศิลป์วัฒนา

                  อาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

13.30 - 14.15 น.    Acupuncture in Chronic Pelvic Pain

                            นายแพทย์สมชัย   โกวิทเจริญกุล

                         โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

14.15 - 15.15 น.     Q & A

15.15 - 15.30 น.     Coffee Break                               

*********************************************
ค่าลงทะเบียน 

1.  สมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร  
- ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 ค่าลงทะเบียน   3,500  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
   - ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2558 - 13 พฤศจิกายน 2558    ค่าลงทะเบียน   4,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
2.แพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่ได้เป็นสมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร)
  - ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558   ค่าลงทะเบียน   4,000  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

รายละเอียดเพิ่มเติม   กำหนดการ     ใบตอบรับ ใบแจ้งโรงพยาบาล

 

 

กำหนดการประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine 2015

                Acupuncture in Modern Medicine  การประชุมวิชาการโดยสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร

เพื่อบูรณาการการแพทย์ฝังเข็มเข้ากับการรักษาแผนปัจจุบัน   ในแต่ละโรคหรือกลุ่มอาการท่านผู้เข้าประชุมจะได้ทบทวนพื้นฐานความรู้ทางการ แพทย์แผนปัจจุบัน
การวินิจฉัย การรักษา guideline และความรู้ใหม่ๆในวงวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆ  ต่อเนื่องด้วยประสบการณ์การบำบัดรักษา
ด้วยการฝังเข็ม เคล็ดวิชาและข้อแนะนำต่างๆ จากวิทยากรแพทย์ฝังเข็มผู้มากประสบการณ์

กำหนดการประชุมวิชาการ Acupuncture in Modern Medicine 2015

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมนารายณ์ ห้องบอลรูม (ชั้น1) ถนนสีลม กรุงเทพฯ
08.45 - 09.00 น.     นายกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม
09.00 - 10.45 น.     Leader digest   : “Acupuncture and Update Rehabilitation in Stroke”
                              นพ.วิรัตน์ เตชะอาภรณ์กุล     ... ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
10.45 - 11.00 น.     Coffee Break
11.00 - 12.30 น.     “Stroke   Seminar  : case discussion
                              นพ.กิตติศักดิ์ เก่งสกุล     ...โรงพยาบาลวิชัยยุทธ
                              รองศาสตราจารย์ นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ   ...โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดำเนินการบรรยาย)
12.30 - 13.30 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 14.45 น.      “GERD” in  Modern Medicine
                                นพ.ภูริช ประณีตวตกุล     ...โรงพยาบาลรามาธิบดี
14.45 - 15.30 น.     GERD” Seminar : case discussion
                               ศาสตราจารย์ นพ.สมยศ คุณจักร      …โรงพยาบาลรามาธิบดี
                               รองศาสตราจารย์ นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ  ...โรงพยาบาลรามาธิบดี (ดำเนินการบรรยาย)
15.30 - 15.45 น.     Coffee Break (การประชุมใหญ่สามัญของ สมาชิกสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร)
15.45 - 16.30 น.     Acupuncture in “GERD”
                               พญ.สรรเสริญ สิริพงศ์ดี      … โรงพยาบาลนครปฐม
ค่าลงทะเบียน

** 1.   แพทย์ที่เคยลงทะเบียนแล้วในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556     ยกเว้นค่าลงทะเบียน
2.  เป็นสมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร
                      ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2558        ค่าลงทะเบียน   1,500 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
                        ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2558       ค่าลงทะเบียน   1,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.  เป็นแพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่ได้เป็นสมาชิกแพทย์ฝังเข็มของสมาคมแพทย์ฝังเข็มและสมุนไพร)
                   ลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558        ค่าลงทะเบียน   1,800 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
รายละเอียดเพิ่มเติม กำหนดการ     ใบตอบรับ

 

Page 4 of 5

วารสารการแพทย์ฝังเข็ม

สำหรับสมาชิกที่ลงทะเบียน เท่านั้น

ใบสั่งสินค้า

- CM MP3 : การตรวจวินิจฉัยโรค ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีน / ยาและสมุนไพรจีน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / การอบรมหลักสูตร "การบำรุงสุขภาพใบหน้าด้วยการฝังเข็ม"

- VDO CD : การตรวจวินิจฉัยแบบดูลิ้นและการฟัง / การรำซี่กงเพื่อสุขภาพ / อบรมการการประชุมวิชาการแพทย์ฝังเข็ม / สาธิตการรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็ม / อบรมการฝังเข็มลดน้ำหนักและปวดข้อเข่า

ค้นหาชื่อแพทย์และสมาชิกแพทย์ฝังเข็ม